Rename NetflixSession.parse_season_entry() to _parse_season_entry()...